^Powrót do początku
mod

Mediacje

Mediacja to:

  • wsparcie osób lub podmiotów gospodarczych będących w kryzysie,
  • rozmowa Stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu, pomaga Stronom w procesie wzajemnej komunikacji i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie Strony.

Proces ten ma charakter dobrowolny.

Mediator:

Ułatwia Stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie przyjaznej, bezpiecznej i poufnej atmosfery:

  • jest neutralny, nie narzuca swego punktu widzenia i swoich rozwiązań,
  • jest bezstronny, dba o równowagę Stron w trakcie procesu mediacji.

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, lecz jakie są interesy i potrzeby Stron oraz trwałe zażegnanie konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie Strony.

W mediacji nie ma wygranych i przegranych, jak to jest w sądzie, z którego jedna ze Stron najczęściej wychodzi z poczuciem pokrzywdzenia.


W mediacji wygrywają obie Strony sporu.

 

Prawne konsekwencje zawarcia ugody mediacyjnej


Ugoda zawarta przed mediatorem – po jej zatwierdzeniu przez Sąd - ma moc prawną ugody sądowej. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności podlega wykonaniu na drodze egzekucyjnej.

Roszczenie z tytułu tak zawartej ugody przedawnia się z upływem 10 lat, zaś przyszłe świadczenia okresowe z upływem lat 3.


Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Skręt

 

Zapewnia swoim Klientom wsparcie w zakresie mediacji. W ramach świadczonych usług oferuje:

  • przygotowanie danego uczestnika do mediacji,
  • prowadzenie mediacji, z udziałem neutralnego i bezstronnego mediatora,
  • reprezentowanie interesów swoich Klientów podczas negocjacji ugodowych i w postępowaniu mediacyjnym.

Kancelaria oferuje mediacje z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, czyli metody polubownego rozwiązywania sporu jako alternatywę wobec procesu sądowego.

Jest ona tańsza i znacznie szybsza niż postępowanie sądowe.

Daje obu zaangażowanym Stronom możliwość wygranej.

 

Radca prawny Małgorzata Skręt jest mediatorem wpisanym na listę mediatrów certyfikowanych
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.